Design a site like this with WordPress.com
Get started

SUPPORTED BY

Kollektiv Bauzaun (https://www.facebook.com/Kollektiv-Bauzaun-375631003259524/)
Balter
Puking Unicorns (https://www.facebook.com/PukingUnicorns/)
All My Friends Are Criminalz (https://www.facebook.com/allmyfriendsarecriminalz/)
Kollektiv Stumpf (https://www.facebook.com/kollektivstumpf / https://soundcloud.com/kollektiv-stumpf)
Gitter Kollektiv (https://soundcloud.com/gitterrave)
4/4 Atelier

Beatplantation (https://www.facebook.com/beatplantation)
Lost & Found (https://www.facebook.com/lostandfoundkollektiv/)
Flabbergasted Bande (Flabbergasted.de)
Because the Night Belongs to Lovers
Netzwerk x (https://www.facebook.com/netzwerkx/)
Antifantasia (https://www.facebook.com/Antifantasia-966261693570474)
Queerschlag (queerschlag.com)
Oval Office Bar (https://www.facebook.com/OvalOfficeBarBochum/)
Black Pigeon (http://blackpigeon.blogsport.eu/)
Zimt & Zunder
Kreisch! (https://kreisch-festival.de/)

Stadtkinder (https://facebook.com/Stadtkinder.Party)


%d bloggers like this: